Username :
Password :
 
สวัสดิการสังคม
     
       สวัสดิการสังคม รับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 2563
   
 
   

 

 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2561

เทศบาลตำบลท่าชนะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 

 1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2561 ด้วยตนเอง   

หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด

 

ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าชนะ  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

พื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

       1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

       2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

           3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับ  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

สอบถามเพิ่มเติม 077-381245 ต่อ 102

 ***ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม***

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2561