Username :
Password :
 
คู่มือสำหรับประชาชน
     
       คู่มือสำหรับประชาชน คู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลท่าชนะ 1-3
   
 
   

คู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลท่าชนะ ดังนี้

1. การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

2. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

3. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

4. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

5. การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป

6. การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

7. การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

8. การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล

9. การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่

10. การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก เด็กชาย เป็น นาย และจากเด็กหญิง เป็น นางสาว

11. การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

12. การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)

13. การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

14. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

15. การขอเลขที่บ้าน

16. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

17. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

18. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

19. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

20. การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

21. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

22. การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง

23. การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

24. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

25. การรับการเกิดเกินกำหนด

26. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

27. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

28. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กแร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในการอุปการะ หรือการสงเคราะห์

29. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

30. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2561