Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
       ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
   
 
   

 

 

 

 "เบี้ยเพิ่มทุน บุญเพิ่มโอกาส"

เชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายและประสงค์ที่จะไม่ขอรับเบี้ยยังชีพ เข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2018 เป็นต้นไป

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพฯ 

  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ได้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพฯ ณ เทศบาลตำบลท่าชนะแล้ว)

 

เอกสารประกอบการแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

  • กรณีแจ้งบริจาคด้วยตนเอง นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 
  • กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้นำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

หมายเหตุ   การแจ้งบริจาคต้องบริจาคไม่น้อยกว่า 12 เดือน จึงสามารถแจ้งยกเลิกได้

 

คู่มือโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพ [Download]

ผู้บริจาคจะได้รับ 

  • เหรียญเชิดชูเกียรติ 
  • สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1 เท่าของเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน ซึ่งกองทุนผู้สูงอายุจะจัดส่งใบเสร็จ และเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริจาค

 

แจ้งความประสงค์ในการบริจาคเบี้ยยังชีพ ได้ที่ เทศบาลตำบลท่าชนะ สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน โทร 077-381245 ต่อ 102 


 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561