Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
       ข่าวประชาสัมพันธ์ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าเมื่อไหร่ ลงทะเบียนที่ไหน ถ้าเงินไม่เข้าทำอย่างไร
   
 
   

 

 

 

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าเมื่อไหร่?

ลงทะเบียนที่ไหน?

ถ้าเงินไม่เข้าทำอย่างไร?

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าเมื่อไหร่ ได้เท่าไหร่ ลงทะเบียนที่ไหน ลงทะเบียนย้อนหลังได้หรือไม่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไม่เข้า ทำอย่างไร ไปหาคำตอบพร้อมกัน

 

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้เท่าไหร่?

  1. เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – วันที่ 30 กันยายน 2560) จะได้รับเงินรายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียนจนเด็กอายุครบ 3 ปี
  2. เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) จะได้รับเงินรายละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เกิดจนอายุครบ 3 ปี

 

ผู้ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ควรไปลงทะเบียนที่ไหน?

ผู้ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ควรไปลงทะเบียนที่ท้องถิ่นตามภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน) หรือ ตามที่อยู่ปัจจุบันลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

 

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดย้อนหลังได้ไหม?

สามารถไปติดต่อลงทะเบียนย้อนหลังได้ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่จะได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน (การจ่ายเงินไม่ย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด)

 

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไม่เข้า ทำอย่างไร?

หากยังไม่ได้รับเงินภายในช่วงเวลาที่กำหนด โทรศัพท์ไปสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 02-306-8697, 02-306-8694 หรือ Call center 081-883-3520, 098-010-9525, 098-883-4195

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่?

 

  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
  • กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 02-306-8697, 02-306-8694 หรือ Call center 081-883-3520, 098-010-9525, 098-883-4195

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561