Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
       ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประเมิน IIT ของ สำนักงาน ป.ป.ช.
   
 
   

ขอให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดำเนินการประเมิน IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)


https://itas.nacc.go.th/go/iit/ssu20u

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561