Username :
Password :
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
       เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
   
 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2556