Username :
Password :
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
    • อาชีพ
            ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนมากประกอบอาชีพ เกษตรกรรม, มีบางส่วนในชุมชนตลาดประกอบอาชีพค้าขาย, ลักษณะชุมชนในท้องถิ่นยังต้องพึ่งกลไกลตลาดโลกทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตร ขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่แน่นอน


• โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
           ประชาชนในเขตเทศบาล จะเป็นระบบการผลิตจากสาขา การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ทางภาคอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมเล็ก ๆ ในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่

             - การเกษตร
ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรทำสวนผลไม้ สวนยางพารา สวนปาล์ม สวนมะพร้าว และทำนา พื้นที่ร้อยละ 70 เป็นพื้นที่เกษตร

             - การอุตสาหกรรม
ในเขตเทศบาลไม่มีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเสียส่วนมาก เช่น อู่ซ่อมรถ โรงงานผลิตอิฐ โรงงานผิตอุปกรณ์การทำนากุ้ง และสถานบริการน้ำมันขนาดเล็ก ซึ่งใช้แรงงานในครัวเรือน