Username :
Password :
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
            เทศบาลตำบลท่าชนะ เป็นเทศบาลที่เดิมเป็นสุขาภิบาล ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.2542 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9.ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นต้นมา

            เทศบาลตำบลท่าชนะ เป็นเทศบาลที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าชนะซึ่งความเป็นมาของอำเภอท่าชนะนั้น เดิมเป็นอำเภอที่เก่าแก่มาแต่โบราณเมื่อ ร.ศ. 126 ปรากฎหลักฐานว่าเคยเป็นอำเภอที่เรียกมาแล้วว่า "อำเภอประสงค์" ซึ่งขึ้นกับเมืองไชยา สังกัดมลฑลชุมพร ต่อมา ร.ศ. 128 ได้มีการปรับปรุงหัวเมืองและเทศาภิบาลทั้งหลาย จึงได้ยุบอำเภอประสงค์และตั้งเป็นกิ่งอำเภอประสงค์ และต่อมาได้ยุบกิ่งอำเภอประสงค์ลงเป็นตำบล และโอนตำบลต่าง ๆ ไปสังกัดไปขึ้นกับเมืองไชยา กิ่งอำเภอประสงค์ถูกยุบไปประมาณ 29 ปี ปรากฎว่าสภาพพื้นที่ได้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรเพิ่มมากขึ้น การคมนาคมสะดวก การอาชีพก้าวหน้า ประกอบกับ เหตุผลทางการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้แบ่งพื้นที่ของตำบลประสงค์ วัง ท่าชนะ สมอทอง และคันธุลี ขึ้นตั้งเป็นกิ่งอำเภอท่าชนะ ต่อมา พ.ศ. 2499 กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็น "อำเภอท่าชนะ"

             คำว่า "ท่าชนะ" มีประวัติความเป็นมาโดยอาศัยเค้าโครงประวัติศาสตร์ว่า เมื่อกรมพระราชวังบวร แม่ทับปราบพม่าทางหัวเมืองฝ่ายใต้ได้ยกทัพปราบพม่าและได้รวบรวมคนไทยที่แตก ออกมารวมเข้าด้วยกันเมื่อสงคราสสงบแล้ว ได้ประกาศความมีชัย และได้สร้างวัดโคธาราม ( ปัจจุบันเป็นวัดอัมพาวาส) ขึ้น และได้ทำหลักไม้กันเกรา (ไม้ตำเสา) ขนาด 18 นิ้ว สี่เหลี่ยม สลักอักษรว่า "ชิตํเม" แปลว่า ชนะแล้ว รวมสองหลักปักไว้ที่คลองเก่า (ม.5 ต.วัง) และคลองท่าชนะ (ม.5 ต.ท่าชนะ) ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า "ท่าชนะ"