Username :
Password :
 
 
สภาเทศบาล
 
นายดำรงค์ หนูขาว
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ
นายวิรัตน์ คงแก้ว
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ
นายภูวนาถ พิริเยศยางกูร
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ
นายสิทธิพงษ์ สุทธิจำนงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ
นายชัยยง แซ่อุ่ย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ
นายวิโรจน์ บุญพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ
นายธนกร จีนกิ้ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ
นายพงษ์ชัย คชสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ
นายธนวัฒน์ คีตะหานันท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ
นางรวิวรรณ มณีรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ
นายสมบูรณ์ จีนชูแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ
นายสมนึก อักษรสม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ
นายสมมิตร หนูขาว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ