Username :
Password :
 
 
สำนักปลัด
 
นายสยาม สมบัติทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกิตติพร ชุมด้วน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางกุสุมา ศรีคิรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวขนิษฐา ทองสาลี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายณัฐวีณ์ กันณรงค์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวสุจิญ กูณกัน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายธนัตถ์ จันทร์เพชร
นิติกรปฏิบัติการ
นายประยูร ศิลปา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ชำนาญงาน
จ่าเอกณัฐพล อักษรสม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯปฏิบัติงาน
นายมานิด จีนกิ้ม
พนง.ขับรถดับเพลิงลูกจ้างประจำ