Username :
Password :
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายศรายุทธ์ เทพนวล
ปลัดเทศบาล
นายภูวนาถ พิริเยศยางกูร
รองปลัดเทศบาล
นายสยาม สมบัติทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนันทิยา วัฒนะปรีชาพงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพิทยา บุญเลี้ยง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภูวนาถ พิริเยศยางกูร
รองปลัดทศบาล
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม