Username :
Password :
 
 
นโยบายการบริหารงาน
 
   

           เทศบาลตำบลท่าชนะ เป็นเทศบาลหนึ่งเดียวในพื้นที่ของอำเภอท่าชนะ  เป็นชุมชนเมืองมากที่สุด  เป็นหน้าตาของอำเภอท่าชนะทั้งหมด  จึงมีความสำคัญยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน  เทศบาลจะต้องมีการดูแลอย่างทั่วถึง  เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายมีความสุข  สงบร่มเย็น เป็นเทศบาลน่าอยู่  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับการให้บริการอย่างทั่วถึง  รวดเร็ว  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางของอำเภอท่าชนะทั้งหมด  เพราะฉะนั้นการพัฒนาจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน  ทั้งในและนอกเขตเทศบาล  ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนา  รวมทั้งจะต้องมีการประสานงานกับทุก ๆ ฝ่าย  ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยยึดหลักความถูกต้อง และความต้องการของส่วนรวมเป็นสำคัญ  เพราะหน้าที่ของเทศบาล คือ บริการประชาชน

1. นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน

                   1.1  ดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนตลาดและพื้นที่โดยรวมอย่างเป็นระบบและถาวร

                 1.2  ดำเนินการก่อสร้างจุดที่ได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำกัดเซาะตลิ่งข้าง ๆ ริมคลองท่ากระจายในเขตเทศบาล

                 1.3  ปรับปรุง  ขยาย  สร้างระบบระบายน้ำ  คันกั้นน้ำ  เพื่อให้ระบายน้ำสะดวก รวดเร็ว และป้องกันอุทกภัย

                 1.4  ดำเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ถนน  สะพาน  ท่อเหลี่ยม  ผิวจราจร  ทางเท้า ไหล่ทาง  ลานจอดรถให้ได้มาตรฐาน  พร้อมป้ายและเครื่องหมายจราจรให้เพียงพอทั่วถึง

                1.5  ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  และประสานงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ขออนุญาตสร้างสะพาน ท่อเหลี่ยม  คลองส่งน้ำเลียบทางรถไฟเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมชุมชนและเส้นทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย

                1.6  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าประดับไฟแสงสว่าง  ไฟสัญญาณจราจรตามถนนสาธารณะ  ทางแยก      ให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน

                 1.7  สนับสนุนงบประมาณขยายเขตกระแสไฟฟ้า และน้ำประปาภูมิภาคให้ประชาชนในพื้นที่     ตามความต้องการ


2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชนพัฒนารายได้ ส่งเสริมอาชีพ

               2.1  ส่งเสริมอาชีพตามความสนใจของประชาชน  โดยจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ประชาชนสนใจ ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

               2.2  ส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากชุมชน และสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดให้มีตลาด สถานที่จำหน่ายสินค้า และผลิตผลให้แก่ประชาชนที่สะดวกสบายในการใช้บริการ

              2.3  พัฒนาที่ดินของการรถไฟให้เป็นย่านการค้า  เป็นตลาดขายส่งผลิตผลทางการเกษตร  มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพที่มั่นคง

              2.4  ปรับปรุง  ดูแลตลาดสด  ย่านการค้าให้สามารถให้บริการประชาชนได้ดี  มีความคล่องตัวในด้านการคมนาคมขนส่ง  สะดวกสบายในการให้บริการประชาชน

              2.5  สร้างสิ่งจูงใจ  สร้างความมั่นใจ  ความปลอดภัย ให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการในเขตเทศบาล

3.  นโยบายด้านการพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต

             3.1  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี

                                 3.1.1   ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ

                                 3.1.2  จัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  มีการกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อหลากหลายเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน

                                 3.1.3  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษาของเด็ก

               3.2  แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

                            3.2.1  ส่งเสริม  สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชรา  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

                                3.2.2  ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

                                3.2.3  ส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

                                3.2.4  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

     3.3  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

                                3.3.1  การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

                                3.3.2  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพให้ทั่วถึงและเพียงพอ

                3.4  แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

                              3.4.1  สนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพย์สิน  การสนับสนุน กวดขันปราบปรามป้องกันบำบัดรักษา แก้ไขปัญหายาเสพติด

                              3.4.2  พัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการในด้านต่าง ๆ

                              3.4.3  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านการกีฬา  นันทนาการ  การออกกำลังกาย

                  3.4.4  ก่อสร้างปรับปรุงลาน  สนามกีฬาประเภทต่าง ๆให้เพียงพอ                           

4.  นโยบายด้านการบริหารและการจัดการ

     4.1.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาโดยมีส่วนร่วม  คิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมทำ  ร่วมตรวจสอบ  และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  เพื่อให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ

                  4.2  สร้างระบบการบริหารงาน ปรับปรุงสำนักงาน  ปรับปรุงสถานที่  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ยานพาหนะให้สามารถปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

                  4.3  พัฒนาบุคลากร  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีความรู้  มีทักษะ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  เพื่อบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

                  4.4  ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร จัดสวัสดิการ  ค่าตอบแทน  ตามเหมาะสมโดยใช้ระบบคุณธรรม

                   4.5  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับและบริการข้อมูล  ข่าวสาร  ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5.  นโยบายการศึกษา  การกีฬาและการสาธารณสุข

                     5.1  ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ

                     5.2  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์ต้นแบบ  สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง  เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน

                     5.3  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา  สื่อการเรียนการสอน  ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี          มีฐานะยากจน  โรงเรียนในเขตเทศบาล

                     5.4  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ฝึกอบรมวิชาชีพ  เพื่อการประกอบอาชีพ  สร้างรายได้  ให้แก่ประชาชนตามสาขาวิชาชีพที่ถนัด

                     5.5  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน มีสถานที่ออกกำลังกายและฝึกซ้อมกีฬา

                     5.6  ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกเทศบาล

                     5.7  ส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุข  การรักษาพยาบาล และจัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ     ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส  อย่างเพียงพอทั่วถึง และเป็นธรรม

                     5.8  สนับสนุนอุปกรณ์  เวชภัณฑ์  เพื่อให้ชุมชน  บริการตรวจและดูแลสุขภาพ พลานามัยเบื้องต้น และประชาชนเป็นประจำ

                     5.9  ดูแลป้องกันโรคระบาด  โดยการให้ความรู้และรณรงค์ การรักษาความสะอาด เพิ่มจำนวนบุคลากร  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ ในการป้องกันโรค การรักษาความสะอาด อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

 6.  นโยบาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดระบบผังเมือง สร้างเมืองน่าอยู่ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

                     6.1  จัดทำผังเมืองเฉพาะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง เป็นไปอย่างมีระบบ

                     6.2  จัดให้มีป้าย  แผนที่ผังเมือง คำขวัญ ซุ้มประตูเขตเทศบาล

                     6.3  จัดระบบจราจรในเขตชุมชน มีที่จอดรถเพียงพอ  ให้มีความสะดวกความปลอดภัย  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                     6.4  จัดให้มีไฟส่องสว่างสาธารณะตามถนน ซอย สวนสาธารณะ ลานกีฬา ลานเอนกประสงค์ อย่างทั่วถึง

                     6.5  จัดให้มีสวนสาธารณะเพื่อเป็นที่พักผ่อน  ลานกีฬา  ลานค้าขาย ในเขตชุมชน

                      6.6  ปรับปรุง ตกแต่ง สภาพแวดล้อมให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสดชื่น  สวยงาม ด้วยไม้ดอกไม้ประดับ  ตามฤดูกาล และประดับไฟแสงสีให้สวยงามค่ำคืนตามเหมาะสม

                      6.7  ปรับปรุง หนองนาเหรียง  หนองยาม  หนองน้ำเปรวดิบ  ถ้ำเทพประสงค์  ชายเขาประสงค์      ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนในเขตเทศบาล

                      6.8  ปรับปรุงระบบ การดูแลและรักษาความสะอาด  การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง

 7.  นโยบายด้านการเมือง และการปกครอง

                      7.1  ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครอง ด้วยการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ       การสาธิต  การฝึกอบรมเยาวชน และประชาชนตามความเหมาะสม

                      7.2  จัดให้ประชาชนผู้สนใจ  เข้ารับฟังการประชุมสภา ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริม ระบบถ่วงดุลอำนาจโดยสมาชิกสภาเทศบาล คอยควบคุม  ตรวจสอบ  ฝ่ายบริหารในระบบประชาธิปไตยและสร้างความศรัทธาให้แก่ประชาชน

                     7.3  ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน แจ้งข้อมูลข่าวสารหรือข้อเสนอแนะ

                     7.4  จัดให้มีการทำประชาวิจารณ์ เพื่อตัดสินใจ ตามความต้องการของประชาชน

                     7.5  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชน  ทุกชุมชนเป็นประจำหรือตามโอกาส ตามความจำเป็น

                     7.6  ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมขน จัดประชุมประชาชนในชุมชนเป็นประจำทุกเดือน หรือตามโอกาสตามความจำเป็น

8.  นโยบายด้านอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและเทศกาลสำคัญ

                     8.1  สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ในชุมชนของตนเอง

                     8.2  สนับสนุน การจัดงานวันสำคัญของชาติ และทางศาสนา ตามนโยบายของทางราชการทุกงาน

9.  นโยบายด้านการบริหาร การมีส่วนร่วมชุมชนเข้มแข็ง มวลชนสัมพันธ์

                     9.1  สนับสนุนให้มีการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์  งานข้อมูลข่าวสารแสดงผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการทุกเดือน อย่างต่อเนื่อง

                     9.2  ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการบริการข้อมูล ข่าวสารทางราชการ

                     9.3  จัดสร้างอุปกรณ์ ของใช้ที่จำเป็นในการจัดงานประเพณี งานวัฒนธรรม  งานเทศกาลสำคัญ    และงานพิธีต่าง ๆ ของราชการไว้ให้พร้อม  เพื่อใช้ในการจัดงานของเทศบาล รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงาน    และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                     9.4  จัดให้มีโครงการชุมชนสัมพันธ์ เพื่อการพบประชาชนในชุมชนต่าง ๆ หมุนเวียน เพื่อบริการความรู้ข้อมูลข่าว ความบันเทิงให้กับชุมชน

10.  นโยบายด้านรักษาความสงบและความปลอดภัย

                     10.1  กำหนดมาตรการ แนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมี    ส่วนร่วมของประชาชน และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                     10.2  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบ  ความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ และปฏิบัติหน้าที่ประจำตามนโยบายสำคัญ ตามจุดต่าง ๆ ตลอดปี

                     10.3  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยและเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมและเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                     10.4  เปิดสายด่วน หมายเลขโทรศัพท์ในการรับแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ด้านความสงบและ ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

 

“เทศบาลจะก้าวหน้า  พัฒนาอย่างเป็นระบบ  สร้างอนาคตท่าชนะ”
นโยบายการบริหาร นายกเทศมนตรีตำบลท่าชนะ
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ
วันที่ 8 ตุลาคม  พ.ศ.2555