Username :
Password :
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
    วิสัยทัศน์

"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  คุณภาพชีวิตดี  ประเพณีวัฒนธรรมเด่น
เน้นพัฒนาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
              
    พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1.  เร่งรัดจัดระบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  คลอบคลุมทุกพื้นที่              
2.  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ส่งเสริมอาชีพและรายได้
3.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
4.  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม  มุ่งประสิทธิภาพและองค์กร
5.  ส่งเสริม  สนับสนุนพัฒนาการศึกษา  กีฬา  สาธารณสุข
6.  ปรับปรุงภูมิทัศน์  จัดระบบผังเมือง  สร้างเมืองน่าอยู่  การท่องเที่ยว
7.  ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครอง
8.  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น
9.  มุ่งสร้างการมีส่วนร่วม  ชุมชนเข้มแข็ง  มวลชนสัมพันธ์
10. ส่งเสริม  สนับสนุน  รักษาความสงบและปลอดภัย
              
    จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. โครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
2.  ราษฎรได้รับการพัฒนาอาชีพ  มีรายได้เลี้ยงครอบครัว
3.  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทั้งด้านสังคม  การศึกษา  สาธารณสุข
4.  การมีส่วนร่วม  ชุมชนเข้มแข็ง  การบริหารพัฒนาธรรมาภิบาล
5.  เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
6.  เยาวชน  ประชาชนทุกเพศ  วัย  มีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีคุณภาพชีวิตและผาสุกทั่วหน้า